Waar liggen de kansen en hoe scoort België?

mainscore transport euBelgië nummer 20 op Europese transportlijst

Drie weken geleden publiceerde de Europese Commissie haar ‘EU Transport Scoreboard’ voor 2016. Met deze scorelijst vergelijkt de Commissie de 28 lidstaten op het gebied van 30 transportcategorieën. Dit jaar eindigde België op de twintigste plaats.

EU Transport Scoreboard – Het doel van dit scorebord is om de Europese instituten, de lidstaten en andere belanghebbende partijen zoals verladers te tonen welke onderdelen van transport in bepaalde landen verdere investeringen en actie nodig hebben. Daarmee houdt de Europese Commissie rekening met Europese doelstellingen zoals het promoten van verdere integratie van transport met het oog op de interne markt en het stimuleren van lagere uitstoot van broeikasgassen. Om de scores te berekenen zijn data gebruikt van verschillende bronnen zoals Eurostat en het World Economic Forum.

In de scorelijst van dit jaar staat Nederland voor de derde keer bovenaan, gevolgd door Zweden, Duitsland en Oostenrijk. Deze vier landen worden gekenmerkt door een solide kader voor investeringen, hoge veiligheid in de transportsector en een betrouwbare reputatie met betrekking tot de implementatie van Europese transportwetgeving.

Daarnaast blijkt uit de lijst dat er voortgang wordt geboekt op het gebied van duurzaamheid. Wel blijven er grote verschillen bestaan tussen de lidstaten onderling. Het gemiddelde niveau van de EU met betrekking tot duurzaamheid in de transportsector blijft daarom laag. In juli 2016 nam de Commissie een Europese Strategie aan om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen door het gebruik van alternatieve energiebronnen zoals elektriciteit en biobrandstof te bevorderen. Op deze manier zou in 2030 15-17% van de energievraag van transport bestaan uit energie afkomstig van alternatieve bronnen. Ook streeft de Commissie naar de ontwikkeling van voertuigen die helemaal geen broeikasgassen uitstoten.

In de scorelijst wordt ook ruim aandacht besteed aan de kwaliteit van infrastructuur. De Europese investeringen van de afgelopen jaren laten een positief effect zien. Verdere investeringen zullen de komende jaren gedaan worden door initiatieven zoals ‘the Connecting Europe Facility’ en het ‘Investment Plan for Europe’ van de Commissie.

Ten slotte is de Commissie een initiatief begonnen om het aantal verkeersdoden drastisch te verminderen. Hoewel er nu al een daling te zien is, wil de EU tegen 2020 het aantal dodelijke verkeersongelukken ten opzichte van 2010 gehalveerd hebben.

De score van België

Zoals al eerder genoemd staat België dit jaar op de twintigste plaats, die ze dit jaar deelt met Portugal. De totale score wordt berekend door het aantal keer dat een lidstaat tot de slechtst presterende landen behoort af te trekken van het aantal keer dat een land tot de top presterende landen wordt gerekend. Dit jaar haalde België een totale score van -2. Deze score is een lichte daling ten opzichte van 2014, toen België een totale score van 0 behaalde, en 2015, toen België in totaal -1 scoorde.

In 2015 scoorde België hoog op de infrastructuur van haar havens, waarbij het de derde plek van de EU lidstaten innam. Ook dit jaar scoorde België weer voornamelijk goed op haar haveninfrastructuur. Ons land behaalde een score van 6,30 op een schaal van 7 en steeg daarmee naar de tweede plek. Ook scoorde België net als vorig jaar hoog op de infrastructuur van andere transportmodi. Met betrekking tot luchtvaart ontving ze een score van 5,70/7 en voor spoorwegen behaalde ze 4,88/7. Het Belgische wegennetwerk werd beoordeeld met een score van 4,88/7. Daarmee daalde de kwaliteit het Belgische wegennetwerk ten opzichte van 2013-2014 toen het een score van 5,25 behaalde.

Daarnaast is de ontwikkeling van het TEN-T Core Network, een Europees project dat de transportinfrastructuur tussen Europese regio’s verbetert, in een vergevorderd stadium voor alle transportmodi in België. Het Belgische hogesnelheidsnetwerk is zelfs al compleet af. Ten slotte is België een van de koplopers op het gebied van tijdige verzendingen met een lichte groei van 4,39 naar 4,43 op een schaal van 5.

Met betrekking tot de interne markt, groeide competitie in het goederentransport in België. Competitie werd gemeten als het totale marktaandeel van alle spoorondernemingen, met uitzondering van de dominantste onderneming. Competitie in het vervoer per spoor in België groeide van 13,39% in 2012 naar 24,30% in 2014.

België heeft echter wel, net zoals in 2014, een hoog aantal overtredingen van Europese wetgeving. Op het gebied van luchtvaart wordt België beschuldigd van overtreding in 5 zaken en met betrekking tot transport over water in 4 zaken. Het percentage van het aantal Europese richtlijnen over transport dat omgezet is in nationale wetgeving is wel 98%.

Daarnaast is net zoals in 2015 het aantal fatale verkeersongelukken in België bovengemiddeld en behoeft verdere verbeteringen. De afgelopen twee jaar stagneerde het aantal fatale ongelukken in België.

Samenvattend kan dus gezegd worden dat het er uitstekend voorstaat met de Belgische haveninfrastructuur. Ook de infrastructuur van andere transportmodi zijn van hoog niveau in vergelijking met andere Europese landen. Om dit niveau vast te kunnen houden zijn wel investeringen van zowel de Belgische overheid als van de Europese Commissie noodzakelijk. Ten slotte behoeft België meer investeringen in haar verkeersveiligheid om het aantal dodelijke verkeersongelukken te bepreken.

Bron: OTM – 18/11/2016

Het originele rapport kan u onder deze link bekijken.

Logenios introduces GS1 and IDS within the eConnect platform.

eConnect, the shipment sharing and monitoring platform extends its functionalities by introducing the bi-directional exchange of information through the GS1 standard.

The goal of GS1 is to provide global standards for the identification, registration and sharing of information, to build a more efficient logistical chain. By developing global standards within certain sectors, the implementation of processes and standards are facilitated. More info can be found on the GS1 website.

Digi­ta­li­sa­ti­on is a soci­al, eco­no­mic and tech­ni­cal trend affec­ting all busi­ness sec­tors. Data is not only a result of pro­ces­ses and sta­tu­ses that are collec­ted and admi­nis­te­red, nor does it only ser­ve the pur­po­se of plan­ning resour­ces, pro­ducts or pro­ces­ses. It is much more that data its­elf has beco­me a pro­duct and forms the basis for ana­ly­ses as a busi­ness asset and stra­te­gic resour­ce for initia­ting inno­va­ti­ve added value pro­ces­ses. Indus­tri­al Data Space gives com­pa­nies a stra­te­gic tool with which they can active­ly shape the way data is hand­led and form the basis for modern busi­ness models. Inde­ed, the­re are alre­a­dy solu­ti­ons or even stan­dards for spe­ci­fic use cases at some indi­vi­dual levels. Howe­ver, this still has not ans­we­red ques­ti­ons con­cerning gover­nan­ce archi­tec­tu­re. Indus­tri­al Data Space now pro­vi­des the first archi­tec­tu­re desi­gned toge­ther with users that com­bi­nes ever­y­thing and simul­ta­neous­ly sets up an inter­na­tio­nal­ly accep­ted stan­dard.

The combination of GS1 and the Industrial Data Space – integrated in eConnect – leads to a platform which is standardised and accepted within a lot of industries, enabling you to bring your data exchange to a higher level. This integration in combination with eConnect is now rolled out, in one of the biggest steel industry companies in Germany.

Bron: http://eurotracs.com/ Date: 03/11/2016

Logenios introduceert GS1 en IDS binnen het eConnect platform

eConnect, the samenwerkingsplatform voor het delen en monitoren van transportopdrachten, breidt zijn functionaliteit uit door het bi-directioneel uitwisselen van data d.m.v. de GS1 standaard.

Het doel van GS1 is het voorzien van wereldwijde standaarden voor de identificatie, registratie en delen van informatie, om op die manier een efficiënte logistieke keten op te bouwen.  Door het aanreiken van globale standaarden binnen bepaalde sectoren, worden de implementatie van processen en standaarden gefaciliteerd.  Meer informatie kan men hierover vinden op de GS1 website.

Digitalisering is een sociale, economische en technische trend die zijn effect heeft op verschillende bedrijfssectoren.  Data is niet alleen het resultaat van processen en statussen die verzameld en bewerkt worden, alsook dient het niet enkele als middel voor het inplannen van resources, producten of processen.  Meer en meer wordt de data zelf een product en vormt het de basis voor analyses en een strategisch middel om nieuwe innovatieve processen op te starten.  Industrial Data Space geeft de ondernemingen een werkmiddel waarmee ze de manier waarop data wordt behandeld kunnen vorm geven door middel van moderne bedrijfsmodellen.  Inderdaad, er bestaan oplossingen of zelfs standaarden voor specifieke use-cases op individueel niveau. Toch is dit niet het antwoord op de vraag rond overheidsarchitectuur.  Industrial Data Space voorziet nu de eerste architectuur die samen met de gebruikers is ontwikkeld, die een internationaal geaccepteerde standaard omvat, en alles combineert wat men verwacht.

De combinatie van GS1 en IDS – die nu geïntegreerd wordt binnen het eConnect platform – leidt tot een platform voor het uitwisselen en delen van data in de logistieke sector op een gestandaardiseerde manier en geaccepteerd is binnen heel van industrieën.  Vandaag wordt daarom het eConnect platform met deze standaarden uitgerold binnen één van de grootste staalbedrijven in Duitsland.

Bron: http://eurotracs.com/nl/ Datum: 03/11/2016

Pin It on Pinterest